“Değerli ziyaretçimiz; Op. Dr. Cem Karas'ın temel prensiplerinden birisi de kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstererek çalışmaktır. Günümüzde büyük önem teşkil eden kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin temini ve bilgi güvenliğinin sağlanması da politikalarımızda önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda aşağıda yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuyarak ve dilediğiniz zaman bizlerle iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.”


1. Amaç ve Kapsam

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Op. Dr. Cem Karas; kişisel verileri elde etme yöntemlerini ve kişisel verileri elde etmesine dayanak olan hukuki sebepleri, kişisel veri işleme faaliyetine konu olan kişi kategorilerini ve kişisel veri kategorilerini, Op. Dr. Cem Karas'ın kişisel veri işleme amaçlarını, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlama amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin saklanma sürelerini, ilgili kişinin haklarını ve işbu hakların nasıl kullanılacağını ayrıntılı olarak belirtmektedir.


2. Kişisel Verileri Elde Etme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Op. Dr. Cem Karas tarafından, Kanunun 4. maddesinde yer alan genel ilkelere bağlı kalarak ve veri minimizasyonu gözetilerek;


Sözlü (örneğin yüz yüze iletişim, telefon görüşmeleri vs.),

Yazılı (örneğin tarafınızca hazırlanan veya doldurulan formlar ve diğer belgeler, gönderilen e-postalar, adli makamlardan gelen tebligatlar vs.),

Görsel (örneğin kamera kayıtları) veya

Elektronik (örneğin internet sitesi kullanımı vs.)

olarak, her halükarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ve buna ek olarak gerekli hallerde ilgili kişinin açık rızası alınarak elde edilmektedir.


Op. Dr. Cem Karas, tarafından kişisel veriler, ilgili kişilerin açık rızası, kanunlarda açıkça öngörülmüş olma, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olma, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.


Op. Dr. Cem Karas, yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde, özel nitelikli kişisel verileri, kural olarak veri sahibinin açık rızası alınmadığı takdirde işlememektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler haricinde kalan özel nitelikli kişisel veriler ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın işlenmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler (hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimiz) tarafından, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmekte; diğer durumlarda ise ancak ve ancak ilgili kişinin açık rızası dahilinde işlenmektedir.


3. İlgili Kişi ve Kişisel Veri Kategorileri

Op. Dr. Cem Karas, faaliyetleri kapsamında aşağıdaki kişi gruplarının, belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerini işlemektedir:

 

Hasta, Müşteri

Kimlik, İletişim, Finans, Hukuki İşlem, Sağlık, Genetik veya Cinsel Hayata İlişkin Veriler, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer

Çalışan Adayı, Çalışan, Eski Çalışan, Stajyer

Kimlik, İletişim, Finansal, Çalışma Bilgisi, Özlük ve Meslek Bilgisi, Hukuki İşlem, Özel Nitelikli Kişisel Veri (Sağlık ve Ceza Mahkumiyeti), Yan Haklar ve Menfaatler, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer

Çalışan Yakını

Kimlik, İletişim, Finans, Özlük ve Meslek Bilgisi

İş Ortağı

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem

Tedarikçi ve Müşteri Şirket Çalışanı

Kimlik, İletişim

Tedarikçi ve Müşteri Şirket İmza Yetkilisi

Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem

Referans

Kimlik, İletişim, Özlük (ve/veya Mesleki Deneyim)

Ziyaretçi

Kimlik, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği

İnternet Sitesi Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel veriler, Op. Dr. Cem Karas tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır:


▪ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

▪ Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

▪ Talep / Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

▪ Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

▪ Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

▪ Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

▪ Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

▪ Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

▪ Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

▪ İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

▪ Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

▪ Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi


5. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz Op. Dr. Cem Karas'ın yürüttüğü faaliyetler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla ve işbu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak  Op. Dr. Cem Karas harici üçüncü kişilerle paylaşılmak durumundadır. Op. Dr. Cem Karas, tüm bu aktarım süreçlerinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun hareket etmekte, gerekli teknik ve idari tedbirleri yerine getirmekte, bilme gereği ve kullanma gereği ilkelerine riayet etmekte ve veri minimizasyonu ilkesine bağlı kalmaktadır. Ayrıca, aktarım yapılan üçüncü kişiler ile ek protokoller imza edilerek aktarılan kişisel veriler hukuki olarak da korunmaktadır.


Bu kapsamda aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde kişisel veri aktarımları gerçekleştirilmektedir:

 

İlgili Kişi

Aktarım Amacı ve Aktarılan Kişi

Müşteri

•Tedaviniz için gerekli olması halinde tahlillerinizi gerçekleştirmek amacıyla, sizlerin açık rızası alınmak suretiyle laboratuvar hizmeti sunan anlaşmalı olduğumuz firmalarla,Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

•Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla,

•Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileriyle,

•Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,

•Mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere,

•Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,

•Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara,

•Tüm süreçlerde,, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla,

Çalışan, Eski Çalışan, Stajyer

•Hukuki yükümlülüklerimizden olan işe giriş ve çıkış bildirimleri kapsamında SGK ve/veya İŞKUR’a,

•Denetim söz konusu olduğunda SGK ve Sağlık Bakanlığına,

•Gerekli durumlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına;

•Kanundan kaynaklanan zorunlu vergi beyannamelerinin yapılması amacıyla kişisel verilerin vergi dairesine ve işbu kamu kurumları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına;

•Çalışana maaş ödemelerinin yapılması amacıyla finansal bilgilerin bankalara,

•Otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılara,

•Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımıza, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımıza,

•Bağımsız denetim, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara,

•Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına;

•Etkinliklerin, organizasyonların ve iş seyahatlerinin planlanması ve icrası kapsamında ulaşım ve konaklama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için iletişim verilerinin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan seyahat acentelerine ve otellere,

•Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarına,

•Yerleşkelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketlerine,

•Eğitim ve performans değerlendirilmesi yapılabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına,

•Çalışana indirimli ulaşım kartı, yemek kartı, kıyafet gibi yan hakların sağlanması amacıyla ilgili hizmet sağlayıcılarına,

•Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarına, yerinde teknik destek, kurulum ve benzeri danışmanlık hizmetleri kapsamında gerekli iletişimin ve koordinasyonun sağlanması amacıyla hizmet sunulan müşterilere,

•Bilgi güvenliğinin temini, hukuki ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla bu alanda hizmet veren iş ortakları, adli bilişim uzmanları ve danışmanlara,

•Çalışan tarafından referans olarak gösterilen taraflarla,

•İş görmezlik raporlarının hazırlanması, periyodik sağlık taramalarının yapılması, özel sağlık sigortası ile ferdi kaza sigortası gibi sigortalama işlemlerinin yapılması amaçlarıyla özel sigorta şirketleri ve bu alandaki ilgili hizmet sağlayıcılarına

Çalışan Yakını

•AGİ bildirimleri kapsamında yetkili kamu kurumları ile

İş Ortağı, Tedarikçi ve Müşteri Şirket İmza Yetkilisi

•Muhasebe tarafından yapılması gereken yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurumları ve noterler ile

•Vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının Maliye Bakanlığı temsilcileri ile

• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla

• Mevcut ilişkiden kaynaklı ödeme yükümlülüğümüzün söz konusu olması halinde, işbu amaçla bankalar ile

Ziyaretçi, İnternet Sitesi Ziyaretçisi

•Hukuki yükümlülükler kapsamında (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak  Op. Dr. Cem Karas'ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile

•Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla, ziyaretçilerin isim ve randevu saati bilgilerini muayenehanemizin bulunduğu site yönetimi ile

•Talep edilmesi halinde (örneğin, log kayıtları ve kamera kamera kayıtları) savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile6. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Op. Dr. Cem Karas, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli özeni göstermekte ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için aşağıda belirtilen önlemleri alır.


Anti-Virüs: Bilgi teknolojileri altyapımızda bulunan tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen anti-virüs uygulaması yüklüdür.


Firewall: Sunucularımızı barındıran Veri Merkezi periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü Firewall tarafından korunmaktadır. Yeni nesil firewalllar tüm personellerin internet bağlantılarını kontrol etmekte ve bu kontrol sırasında virüs ve benzeri tehditlere karşı koruma sağlamaktadır.


Kullanıcı Tanımlamaları ve Yetki Matrisi: Op. Dr. Cem Karas'ın çalışanlarının, sistemlerimizde yetkileri sadece iş tanımları ile gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılmış olup, herhangi bir yetki ve görev değişikliği söz konusu olması durumunda yetkiler derhal sonlandırılmaktadır yahut yeni görev çerçevesinde değiştirilmektedir.


Bilgi güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi: Sunucularımızda ve Firewallarında meydana gelen ihlaller veya tespit edilen riskler derhal bilgi teknolojileri sorumlusuna bildirilmektedir. Bu sorumlu, güvenlik tehdidi oluştuğunda ivedi bir şekilde tehdide cevap vermekte ve kişisel verilerin güvenliğini temin etmektedir.


Sızma Testi: Periyodik olarak sistemimizde yer alan sunuculara, bilgisayarlarına sızma testi manuel olarak tedarikçi bir firma tarafından yapılmaktadır. Bu test sonucunda oluşan güvenlik açıkları kapatılarak, ilgili güvenlik açıklarının kapatıldığına dair doğrulama testi yapılmaktadır.


Çalışanlara Eğitim Verilmesi ve Farkındalığın Arttırılması: Op. Dr. Cem Karas'ın çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli aralıklarla bilgi güvenliği hususunda hatırlatmalar yapılarak eğitimler verilmektedir. Kullanıcılara gerekli hallerde tekrar hatırlatma ve uyarı yapılmaktadır.


Temiz Masa Prensibi: İç kurallarımız uyarınca çalışanlar temiz masa prensibine uymakla yükümlüdür.


Fiziki Güvenlik: Kağıt ortamındaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlamaktayız.


Çerezler: Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.


İhlal Bildirimi: Op. Dr. Cem Karas'ın gerekli teknik ve idari bilgi güvenliği tedbirlerini almasına rağmen, Op. Dr. Cem Karas tarafından işletilen online platformlara veya sistemimize yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Op. Dr. Cem Karas durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve ihlalin sonuçlarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alır.


7. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri ve İmha Koşulları

Op. Dr. Cem Karas, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Bu süreler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Kişisel Veri

Saklama Süresi

Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl; (Müşterilere Ait Laboratuvar ve Kan Transfüzyonu Verileri ise Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği uyarınca fiziki ortamda 30 yıl, elektronik ortamda ise süresiz olarak saklanmaktadır.)

İş Çözüm Ortağı / Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

İş Başvurusu Sırasında Alınan CV ve Özlük Bilgileri

İş başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl

Personele Ait Kişisel Veriler (Kimlik, İletişim, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Verileri, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fiziksel Mekân Güvenliği)

Özlük Bilgileri personelin yaşamı boyunca, diğer veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, kamera kayıtları 6 ay

Personele Ait Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Ceza Mahkumiyeti ve Sağlık Verileri)

Sağlık Verileri 15 yıl, Ceza Mahkumiyeti hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları)

1 hafta

Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Kişisel Veriler

2 yıl

Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar

10 yılOp. Dr. Cem Karas, iş süreçleri kapsamında fiziki, elektronik, web sitesi, e-posta gibi kanallardan toplayarak işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddeleri ve Türk Ceza Kanunu Madde 138 uyarınca, ilgili kanunların veya ikincil mevzuatın öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi uyarınca silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir Op. Dr. Cem Karas tarafından periyodik imha süresi 6 ay olarak belirlenmiştir.


Op. Dr. Cem Karas tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini; kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.


Op. Dr. Cem Karas, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.


8. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanımı

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:


▪Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

▪Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

▪Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

▪Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

▪Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

▪Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

▪Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

▪Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; http://www.ckklinik.com.tr/kvkk adresinden erişebileceğiniz “Başvuru Formu”nu doldurup;

▪ Yalı, Mavişehir, 6472. Sk. No:20 K:1, 35590 Karşıyaka/İzmir  adresine bizzat getirebilir,

▪Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,

info@cemkaras.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.